RODO

Szanowny Kliencie, od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu w związku z tym prawach.

Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z usług, serwisów, stron www, systemów naszej firmy. Dlatego zanim Pani/Pan rozpocznie korzystanie z naszych usług i stron , prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

​​​​​​​Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Pani/Pana prywatność. Pani/Pana dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie może Pani/Pan wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Informacja o ochronie danych osobowych:

I.E.S. POLSKA Spółka z o.o. S.K., ul. Chełmska 9/178, 00-724 Warszawa jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas:

a) zawierania z Państwem umów oraz w trakcie ich trwania

w szczególności zbieramy:

imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do kontaktu
imię i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług serwisowych, zawierania i realizacji łączącej nas umowy w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych ochrony praw zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych, weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej
przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

I.E.S. POLSKA Spółka z o.o. S.K., ul. Chełmska 9/178, 00-724 Warszawa może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

podmiotom, z którymi I.E.S. POLSKA Spółka z o.o. S.K., ul. Chełmska 9/178, 00-724 Warszawa ma zawartą umowę współpracy (” Przetwarzający dane „) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, ochrony praw zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych;
I.E.S. POLSKA Spółka z o.o. S.K., ul. Chełmska 9/178, 00-724 Warszawa może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług serwisowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane Osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez I.E.S. POLSKA Spółka z o.o. S.K., ul. Chełmska 9/178, 00-724 Warszawa organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

I.E.S. POLSKA Spółka z o.o. S.K., ul. Chełmska 9/178, 00-724 Warszawa zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez
I.E.S. POLSKA Spółka z o.o. S.K., ul. Chełmska 9/178, 00-724 Warszawa i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i
I.E.S. POLSKA Spółka z o.o. S.K., ul. Chełmska 9/178, 00-724 Warszawa

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.
I.E.S. POLSKA Spółka z o.o. S.K., ul. Chełmska 9/178, 00-724 Warszawa dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo,
I.E.S. POLSKA Spółka z o.o. S.K., ul. Chełmska 9/178, 00-724 Warszawa może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a
I.E.S. POLSKA Spółka z o.o. S.K., ul. Chełmska 9/178, 00-724 Warszawa ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe, ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, I.E.S. POLSKA Spółka z o.o. S.K., ul. Chełmska 9/178, 00-724 Warszawa wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez
I.E.S. POLSKA Spółka z o.o. S.K., ul. Chełmska 9/178, 00-724 Warszawa oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na
I.E.S. POLSKA Spółka z o.o. S.K., ul. Chełmska 9/178, 00-724 Warszawa może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie www.ies.pl/kontakt Na każde zapytanie zostanie udzielona odpowiedz w czasie do 30 dni roboczych.

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.Interdisciplinary Engineering Solutions

Dane firmowe

I.E.S. POLSKA SKOLIK
Spółka Komandytowo-Akcyjna
NIP: 521-37-22-725
ul. Świderska 3/6A
05-420 Józefów